Algemene voorwaarden

1. De klant zal de aangestelden van EAZER nv toegang geven tot de in het contract voorziene lokalen en op de gepaste uren.
Hij zorgt ook voor water, elektriciteit en eventuele verwarming van de lokalen zonder kosten.
Bij het zich voordoen van een staking, van een stopzetting van het werk, van een lock-out of van slecht weder, van schaden of omstandigheden gelijk te stellen aan laattijdige annulaties van gebeurtenissen, als de toegang tot de werkomtrek aan ons personeel wordt geweigerd of onmogelijk gemaakt, zal dit op generwijze het feit wijzigen dat de contractueel voorziene prestaties moeten vergoed worden, zelfs indien ze door dit feit niet effectief konden gepresteerd worden, behalve indien wij op officiële wijze werden verwittigd met een termijn van minstens tien dagen.

2. De prijzen werden vastgesteld in functie van de salarissen en sociale lasten op datum van de aanvaarde offerte.
In deze prijzen zijn begrepen de lonen, sociale lasten, werkkledij, vergoedingen sociaal abonnement en verzekeringen.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW 21% en exclusief verplaatsingskosten voor extra werkzaamheden die niet aansluiten en/of voorafgaan aan de reguliere contractuele activiteiten
Deze worden als volgt aangerekend:
– kilometervergoeding voertuig: € 0,5411/km heen en terug
– mobiliteitsvergoeding chauffeur, volgens CAO PC 121: € 0,1371/km heen en terug
– mobiliteitsvergoeding bijzitter, volgens CAO PC 121: € 0,0688/km heen en terug De tarieven zijn berekend op de loonbasis die momenteel in voege is volgens de geldende looncategorie
van PC 121 voor de aangeboden werkzaamheden in deze offerte.
Onze prijzen zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum.
Volgende vuilzakjes zijn in onze prijs inbegrepen
-60/63 formaat papiermandjes
-70/110 formaat vuilnisbakken
Buitenmaten zullen extra gefactureerd worden.

3. Prijsherziening
De prijzen worden tweemaal per jaar herzien.
Volgens de bepalingen van art.57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstellingsmaatregelen van de ABSU, zullen onze prijzen volgens de volgende formule aangepast worden:
P1 = P0 (s/S)
Inhoud van de coëfficiënt: P1 = de nieuwe prijs, P0 = de basisprijs, s = de nieuwe loonprijs verhoogd met de sociale lasten, S = het basisloon verhoogd met de sociale lasten
S” houdt rekening met de gebruikelijke combinatie van 90% categorie 1A en 10% categorie 4D.
Waarde van het basisloon : 90% van € 12,8960 (categorie 1A) (aangepast op 1/01/2018)
Waarde van het basisloon : 10% van € 15,4455 (categorie 4D) (aangepast op 1/01/2018)
Waarde van de sociale lasten : 104,16 %

4. De prestaties worden uitgevoerd op vooraf bepaalde dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 22 uur met uitzondering van wettelijke feestdagen.( 1/1, Paasmaandag, 1/5, O.L.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 25/12). Prestaties op deze dagen of inhaalbeurten zijn voorwerp van supplementaire facturatie op basis van de overeengekomen tarieven.
Dagen van inactiviteit en verlofperiodes zullen van het facturatiebedrag afgetrokken worden indien wij minstens 14 dagen op voorhand schriftelijke in kennis worden gesteld van deze data.
De aftrek is niet van toepassing voor wettelijke feestdagen en recuperatie van deze feestdagen.
De aftrek gebeurt à rato van 1/22 van het totale maandbedrag (excl. afschrijvingen investeringsgoederen).

5. Behalve schriftelijke afwijking zijn onze facturen contant en zonder disconto betaalbaar bij ontvangst.
Evenwel, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden zal de betaling van de facturen automatisch eisbaar worden binnen de 48 uren volgend op de bekendmaking van een contractonderbreking of – verbreking.

6. Alle bedragen die niet op hun vervaldag betaald zijn zullen zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar.
Bovendien, in geval er niet betaald wordt binnen de drie weken na de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het onbetaalde bedrag met minimum van 37.20 euro.

7. Betalingen mogen slechts worden uitgevoerd door overschrijving of door storting op de postrekening of een bankrekening van de nv EAZER, of door een bankcheque op haar naam.

8. Elke klacht betreffende ons personeel of de door ons uitgevoerde werken moet bij aangetekend schrijven worden gedaan binnen de acht werkdagen van het feit of van de werken die er het voorwerp van zijn.
Geen enkele klacht tegen de facturen kan worden aanvaard indien zij niet bij aangetekend schrijven wordt geformuleerd binnen de vijftien dagen na verzending van de facturen.

9. Onverminderd de wettelijke verhaalsmogelijkheden ten aanzien van de klant, zal EAZER nv, in het kader van de verplichte arbeidsongevallenverzekering, instaan voor de wettelijke verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.
EAZER nv kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor bewezen fout in oorzakelijk verband met de geleden lichamelijke en/of materiële schade. De klant doet hierbij afstand van verhaal voor enige vorm van immateriële gevolgschade zoals maar niet beperkt tot gebruiksderving, productiestilstand, omzetverlies, enz.
EAZER nv bevestigt hierbij aansluitend, een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” (5.000.000 EUR lichamelijke en materiële schade vermengd, 50.000 EUR toevertrouwd goed) in voege te houden waarin de materiële schade, toegebracht aan de bezittingen van de klant en ten gevolge van fouten of nalatigheden tijdens of in het uitvoeren van onze contractueel overeengekomen en beschreven activiteiten.
EAZER nv zal pas tussenkomen voor schade die 1.000 EUR overschrijdt; dit bedrag blijft evenwel te allen tijde ten laste van de klant en waarvoor het EAZER nv tevens zal vrijwaren. De vergoeding zal slechts gebeuren na aanvaarding van de schade door verzekeraar Allianz Belgium nv en kan enkel geschieden volgens het gemeen recht. In geval van schade dient de klant EAZER nv onmiddellijk op de hoogte te stellen. Iedere aan de klant toerekenbare vertraging in de aangifte zal niet aan EAZER nv noch aan haar verzekeraar kunnen worden tegengeworpen.

10. De klant verplicht zich om geen enkel lid van het personeel van EAZER nv in dienst te nemen onder welke vorm ook met wie hij contact zou hebben gehad naar aanleiding van de uitvoering van de werken.
Dit geldt gedurende een periode van zes maanden ingaande op de dag dat dit lid niet meer tot het personeel van EAZER nv zou behoren. De klant zal elk nadeel dat uit de schending van deze verplichting volgt dienen te vergoeden, waarbij overeengekomen wordt dat deze vergoeding niet minder dan 495.79 euro zal bedragen.

11. Met uitzondering van voorafgaande en schriftelijke toelating van de nv EAZER mogen geen andere werken worden uitgevoerd dan deze in de aanvaarde offerte voorzien. Indien op aanvraag van de klant toch zodanige werken worden uitgevoerd zullen zij gefactureerd worden volgens de tarieven van de dag.

12. Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet zou naleven hierin begrepen de stipte betaling van de facturen, zal de medecontractant die het slachtoffer is van deze tekortkoming, volgens zijn keuze, en onverminderd de andere bepalingen voorzien in huidige voorwaarden, gerechtigd zijn hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, hetzij huidig contract te laten ontbinden indien de wederpartij de vastgestelde tekortkomingen niet verholpen heeft binnen de veertien dagen na de verzending van een aangetekende brief, waarin hij aangemaand wordt deze tekortkomingen te verhelpen.
Indien de medecontractant die het slachtoffer is zou besluiten om het contract te ontbinden zal dit gebeuren door eenvoudige kennisgeving bij aangetekende brief en er zal hem een forfaitaire en onveranderlijke vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan:
Drie maanden van de kosten van de overblijvende werken volgens de aanvaarde offerte voor werken met een herhalend karakter:
– 80% van de kosten van de overblijvende werken indien deze een eenmalig karakter hebben.

13. Behalve uitdrukkelijk andersluidende bepalingen worden onze onderhouds- of reinigingscontracten afgesloten voor een periode van één jaar. Zij zullen stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd worden tenzij één der partijen aan de andere zijn wil tot beëindiging ter kennis brengt bij aangetekende brief verzonden minstens drie maanden voor het einde van een jaarlijkse periode.

14. EAZER ontkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden vermeld op brieven, bons of bescheiden van de klant behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald. Overeengekomen voorwaarden

  • Behalve schriftelijke afwijking zijn onze facturen contant en zonder disconto betaalbaar bij ontvangst. Evenwel, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden zal de betaling van de facturen automatisch eisbaar worden binnen de 48 uren volgend op de bekendmaking van een contractonderbreking of – verbreking.
  • Alle bedragen die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar.
  • Bovendien, in geval er niet betaald wordt binnen de drie weken na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van €40.00.
  • Elke klacht betreffende ons personeel of de door ons uitgevoerde werken moet bij aangetekend schrijven worden gedaan binnen de acht werkdagen van het feit of van de werken die er het onderwerp van zijn.
  • EAZER ontkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden vermeld op brieven, bons of bescheiden van de klant behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald.
  • Het Belgische recht is van toepassing. Bij geschillen met consumenten zijn in voorkomend geval het Vredegerecht Eerste kanton Hasselt dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt bevoegd. Bij geschillen met ondernemingen is enkel de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, Afdeling Hasselt bevoegd.

 

 

Ontvang je graag de EAZER-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte