Privacy Policy

Privacyverklaring EAZER

EAZER vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil EAZER je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. EAZER zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.
Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 23/07/2020.

Inhoud

•    Definities
•    Voor wie geldt deze privacy policy?
•    Contactgegevens
•    Wie is functionaris voor gegevensbescherming?
•    Verwerkingsverantwoordelijke
•    Welke persoonsgegevens verwerkt EAZER?
•    Met wie delen we je persoonsgegevens
•    Beveiliging van je persoonsgegevens
•    Bewaring van je persoonsgegevens
•    Cookies
•    Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.
Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Voor wie geldt deze privacy policy?
Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van EAZER en waarvan EAZER persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

Naam
Ondernemingsnummer
Adres
Email
Telefoonnummer
     : EAZER NV
: 0458.999.743
: Snoekweyerstraat, 3600 Genk
: info@eazer.be
: +32(0)89 86 98 86
 

Wie is functionaris voor gegevensbescherming

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming(FG), of Data Protection Officer (DPO),  is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door EAZER gebeurt in overeenstemming met deze Privacy Policy en de toepasselijke privacywetgeving.  De Data Protection Officer is per mail bereikbaar via privacy@eazer.be

Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer EAZER optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerkt EAZER?

Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

EAZER verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

•    Bij een vraag naar meer informatie over de diensten van EAZER

Bij het vragen naar meer info over de diensten of producten van EAZER verwerkt EAZER mogelijks persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) en dit om je vraag zo correct mogelijk te beantwoorden.  Dit kan via verschillende kanalen: email, contactformulier website, telefoon, …

•    Bij het leveren van diensten

Als je gebruik wenst te maken van de producten of diensten EAZER, verwerkt EAZER persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, email, …) voor het correct kunnen leveren van onze diensten.

•    Bij het solliciteren

EAZER zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt EAZER volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.
Gebaseerd op gerechtvaardigd belang
EAZER verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij EAZER een belangenafweging gemaakt heeft.

•    Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek

Je kan contact opnemen met EAZER via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

•    Bij het doorgeven van leads binnen de ITZU groep

Binnen de ITZU groep zijn er verschillende entiteiten. ITZU is voornamelijk actief binnen de ‘people business’ met HR en Facilitaire diensten als speerpunten.  ITZU hecht er veel belang aan om de relatie met haar klanten en prospecten verder te ontwikkelen ‘(zgn. ‘Customer Relationship Management’), buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van pre-contractuele maatregelen.  Daarom speelt EAZER mogelijks opportuniteiten door intra groep.  Een voorbeeld: iemand solliciteert via de talent recruitment afdeling i.f.v. een bepaalde vacature en wordt doorgegeven aan EAZER i.f.v. loopbaanbegeleiding.

•    Bij het versturen van direct marketing

EAZER verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. EAZER respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die EAZER zelf levert.  Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Met wie delen we je gegevens?

EAZER deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:
•    EAZER daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
•    EAZER hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
•    EAZER hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
•    EAZER een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
•    EAZER geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal EAZER de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

EAZER doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

EAZER erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt EAZER gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.
Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet EAZER dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt EAZER de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Bewaring van je persoonsgegevens

EAZER bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in onze Cookie Policy.

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?
Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@eazer.be Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan EAZER meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

EAZER heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer EAZER je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van EAZER.

EAZER zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag EAZER een redelijke vergoeding aanrekenen of kan EAZER het verzoek weigeren.
Als je om een of andere reden aanneemt dat EAZER je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met

EAZER waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.
Voor de volledigheid informeren wij je dat, als EAZER niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

Wat zijn je rechten?

•    Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
•    Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
•    Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
•    Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
•    Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
•    Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
•    Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
 


 
KLANTEN
 


 
EAZER houdt uitzonderlijk en uitsluitend bijkomende en bijzondere persoonsgegevens bij als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokken partijen. Met ‘bijkomende en bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. In een permanent streven naar het verbeteren van onze kwaliteit en dienstverlening aan de gebruikers van de “EAZER Diensten”, doet

EAZER regelmatig onderzoek naar de demografische gegevens, resultaten en gedragingen van haar gebruikers en dit op basis van de aan EAZER verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens.  Deze analyseresultaten over resultaten en/of beoordelingen van de gebruiker kunnen verzameld en geanalyseerd worden op samengevoegde basis. Deze samengevoegde informatie identificeert u nooit persoonlijk. EAZER mag ook samengevoegde gebruikersstatistieken bekendmaken om haar “EAZER Diensten” aan huidige en toekomstige zakenpartners aan te tonen, en ook aan andere derde partijen voor eerder wettelijke doeleinden.  

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

  • Opdrachtgevers: Als een opdrachtgever ons de opdracht geeft om voor hun een “EAZER Dienst” te organiseren verzamelen wij Persoonsgegevens over de opdrachtgever.
  • Kandidaat-werknemer: Indien een natuurlijk persoon of individu zich kandidaat stelt voor een EAZER-dienst  verzamelen wij Persoonsgegevens.
WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens om  onze EAZER Diensten aan onze Klanten optimaal te kunnen aanbieden en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Uw Persoonsgegevens worden in het bijzonder verzamelt en verwerkt om:

  • Voor u onze EAZER Diensten te kunnen organiseren en laten uitvoeren en tevens te bepalen welke bijkomende EAZER Diensten nog een meerwaarde voor u zouden kunnen bieden. 
  • De inhoud en permanente kwaliteit van de EAZER Diensten te verbeteren en de gebruikers/werknemers beter te begrijpen en te ondersteunen. 
  • Verplichte rapporteringen binnen het kader van bepaalde wettelijke verwachtingen en/of eisen
HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

EAZER mag al uw Persoonsgegevens of andere informatie zowel digitaal als via interacties met haar medewerkers van u ontvangen en verzamelen. Bijkomend mag EAZER alle Persoonsgegevens en andere informatie van of over u onderbrengen in zijn databases.  
De over u verzamelde Persoonsgegevens worden ondergebracht in eigen databases en kunnen opgeslagen zijn op servers eigendom van EAZER of op servers die elders worden gehost.

De medewerkers van EAZER  mogen online toegang krijgen tot uw account, ze mogen behoeften en/of actiepunten bepalen, testresultaten met u delen, feedback vragen en geven, en indien u op zoek bent naar werk, bv. jobs posten op uw account.
Met het oog op de permanente correctheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens en andere geregistreerde informatie kan EAZER u vragen om uw Persoonsgegevens en andere informatie in uw account te verifiëren, en deze informatie te bevestigen of aan te passen.

EAZER neemt alle mogelijke wenselijke maatregelen om de via de EAZER Diensten en EAZER Tools verstrekte Persoonsgegevens en andere informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.
Geen enkele contact name via internet of e-mail is echter altijd volledig veilig of foutloos. In het bijzonder kan het zijn dat e-mail of andere verzendingen gestuurd naar of van de “EAZER Diensten” niet veilig zijn. Daarom moet u steeds zeer proactief en zorgvuldig nadenken over welke gegevens u via e-mail of via enige andere verzendingsmethode naar EAZER stuurt.

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN? 

EAZER kan uw Persoonsgegevens steeds bezorgen aan:
– haar opdrachtgevers  
– haar werknemers die in opdracht van EAZER de EAZER Diensten verlenen of opdrachten uitvoeren
– haar leveranciers en dit binnen het kader van bepaalde online testen en overige EAZER Tools
– overheidsinstanties binnen het kader van wettelijke verplichtingen
– zakelijke partners binnen het kader van kwaliteitsmonitoring, kwaliteitsverbetering, marketing acties, …  
– en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, zoals bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de Persoonsgegevens geschiedt steeds op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

EAZER heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  

EAZER mag binnen het kader van zijn ontwikkeling bepaalde activiteiten, activa en “EAZER Diensten” verkopen.  In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens en andere informatie steeds deel uitmaken van de overgedragen activa.  

HOELANG BEWAREN WIJ U GEGEVENS?

De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens die wij hanteren, zijn steeds afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Binnen het kader van werving en selectie houden wij uw Persoonsgegevens bij tot twee jaar na het laatste contact.
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze EAZER Diensten en, indien uitschrijven wettelijk relevant is, kunt u zich uitschrijven bij EAZER.

WAT MET TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES? 

Onze tools, technieken en websites kunnen links en doorverwijzingen bevatten naar andere niet EAZER websites. Onze Privacy Policy en procedures zijn niet van toepassing op deze andere websites. Deze links impliceren niet dat wij de andere websites goedkeuren of deze hebben gecontroleerd op het vlak van Privacy Policy. We raden dan ook aan rechtstreeks contact op te nemen met deze websites voor meer informatie over hun Privacy Policy.  

UW RECHTEN

Werknemers/Klanten:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe steeds contact opnemen met EAZER. 

BEVEILIGING

EAZER doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons EAZER diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EAZER met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal dienen te beveiligen.

EAZER stelt het vertrouwen op prijs dat onze Klanten/Werknemers in ons als gegevensbeheerder hebben. We nemen onze verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen en beveiligen serieus, en streven naar volledig transparante beveiligingsprocedures. Deze worden hieronder beschreven.

Fysieke beveiliging en naleving

De informatiesystemen en technische infrastructuur van EAZER worden gehost door toonaangevende, erkende SOC 2-datacenters. Enkele fysieke beveiligingsmaatregelen die we treffen in onze datacenters zijn dag en nacht toezicht, camera’s, logboeken voor bezoekers, beperkte toegankelijkheid en speciale afgebakende ruimtes voor de hardware van EAZER.

Toegangscontrole

Alleen met een beveiligde verbinding (bijvoorbeeld VPN, SSH) is toegang mogelijk tot de technologische resources van EAZER. Hiervoor is tweestapsverificatie een vereiste. Het is ons beleid dat wachtwoorden complex moeten zijn, een vervaldatum hebben en kunnen worden geblokkeerd. Deze wachtwoorden mogen niet opnieuw worden gebruikt. EAZER verleent per persoon toegang, controleert machtigingen elk kwartaal en beëindigt toegang binnen 24 uur nadat het dienstverband van een medewerker is stopgezet.

Beveiligingsbeleid

EAZER onderhoudt, controleert en herziet op jaarbasis zijn beleid voor de beveiliging van gegevens. Medewerkers moeten elk jaar het beleid bevestigen en aanvullende training volgen, waaronder HIPAA-training, veilig programmeren, PCI, functie specifieke ontwikkeling van beveiliging en vaardigheden, en/of training in privacywetgeving voor belangrijke posities. Bij het opstellen van het trainingsschema worden alle richtlijnen en regels nageleefd die voor EAZER gelden.

Personeel

EAZER voert een antecedentenonderzoek uit wanneer nieuwe medewerkers worden aangenomen (in zoverre dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan). Bovendien stelt EAZER alle medewerkers op de hoogte van zijn beleid voor gegevensbeveiliging, moeten nieuwe medewerkers geheimhoudingsverklaringen ondertekenen, en biedt het bedrijf doorlopende privacy- en beveiligingstraining.

Toegewijd beveiligingspersoneel

Verder heeft EAZER een speciaal team voor vertrouwen en beveiliging, dat zich bezighoudt met de beveiliging van toepassingen, netwerken en systemen. Dit team is ook verantwoordelijk voor de naleving van beveiligingsbeleid, trainingen en de afhandeling van incidenten.

Beheer van bedrijfsmiddelen

EAZER werkt met beleid voor het beheren van zijn bedrijfsmiddelen. In dit beleid is vastgelegd hoe bedrijfsmiddelen moeten worden geïdentificeerd, geclassificeerd, bewaard en verwijderd. Apparaten van het bedrijf zijn uitgerust met volledige versleuteling van harde schijven en beschikken over actuele antivirussoftware. Alleen door het bedrijf verstrekte apparaten hebben toegang tot bedrijfs- en productienetwerken.

Beheer van beveiligingsincidenten

EAZER werkt met beleidsregels en procedures voor beveiligingsincidenten. Hierin zijn vastgelegd de eerste reacties, het onderzoek, kennisgevingen aan klanten (waarbij minimaal toepasselijke wetgeving wordt nageleefd), openbare kennisgevingen en herstelmaatregelen. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en twee keer per jaar getest.

Kennisgevingen bij inbreuk

Ondanks alle inspanningen, is geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkele methode van elektronische opslag volkomen veilig. Wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen. Als EAZER echter kennis neemt van een inbreuk op de beveiliging, stellen wij getroffen gebruikers op de hoogte, zodat zij passende beschermende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor kennisgevingen bij inbreuk volgen de richtlijnen uit toepasselijke landelijke, staats- en federale wet- en regelgeving, evenals alle industrieregels of -normen die op ons van toepassing zijn. We doen er alles aan om onze klanten volledig op de hoogte te houden van kwesties die van invloed zijn op de beveiliging van hun account. Verder zetten we ons in om klanten alle informatie te geven die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Informatiebeveiliging en het beheer van de zakelijke continuïteit

Van de databases van EAZER worden op rotatiebasis volledige en gedeeltelijke back-ups gemaakt, die geregeld worden geverifieerd. Back-ups worden versleuteld en bewaard in de productieomgeving, zodat ze vertrouwelijk blijven en de integriteit ervan behouden blijft. We controleren met regelmaat of de back-ups beschikbaar zijn.

CONTACT,  VRAGEN,  KLACHTEN, VERMOEDEN  DATALEKKEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door EAZER, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.
In het geval u problemen of vragen heeft in verband met deze Privacy Policy of gerelateerde privacy-aangelegenheden, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van EAZER, of is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden: privacy@eazer.be

WIJZIGINGEN

Deze versie is opgesteld op 15 mei 2018.
EAZER kan steeds om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Policy. Gelieve daarom deze Privacy Policy regelmatig te controleren, en in het bijzonder alvorens u persoonsgegevens aan EAZER bezorgt. 

Ontvang je graag de EAZER-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte